Naar boven

ALGEMENE VOORWAARDEN Q-lens

Kunstlaan 56

1000 Brussel  Belgium

BE 0644.574.403

Pasteco BE. Comm.V.

Art. 1 – Toepassingsgebied

 

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Q-lens (BE 0644.574.403) met een consument, handelaar of onderneming via de websites zoals vermeld in artikel 2 gesloten offertes en overeenkomsten op afstand.

2.       Door het plaatsen van een bestelling op de websites zoals vermeld in artikel 2 verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Q-lens werden aanvaard.

4.       De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang.

 

Art. 2 – Bestellingen

 

1.       Bestellingen gebeuren online op de website www.q-lens.com.

2.       Na de bestelling krijgt de klant een bevestiging per e-mail.

3.       Offertes worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van Q-lens.

Art. 3 – Prijs

 

1.       Alle prijzen zijn in Euro, inclusief alle taksen, met inbegrip van 21% BTW, doch exclusief verzendingskosten.

2.       Q-lens behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen indien de kostprijsfactoren of de overheidsheffingen (bv. BTW, …) zouden veranderen na ondertekening van de overeenkomst en zonder dat Q-lens daar invloed op heeft.

 

Art.4 - Levering

 

1.       De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.

2.       Vertraging in de levering buiten de wil van Q-lens, zoals bv. door de tijdelijke onmogelijkheid tot levering van de fabrikant o.a. wegens productie- en/of leveringsproblemen, geeft geen aanleiding tot schadevergoeding aan of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant .

3.       De levering vindt plaats op het door de klant aangegeven leveringsadres. Na een meervoudig mislukte aanbiedpoging of na een terbeschikkingstelling van 10 werkdagen in een afhaaldepot na de eerste mislukte aanbieding zal het pakket aan Q-lens retour gestuurd worden en zal de waarde van de bestelling als tegoed op de rekening van de consument worden gezet. De consument is bijgevolg genoodzaakt om zijn bestelling opnieuw in te geven. Een nieuwe verzend- en handelingskost zal dan telkens opnieuw in rekening gebracht worden en deze kost kan nooit teruggevorderd worden indien de klant geen bruikbaar leveringsadres opgaf. Het vermelden van een onbruikbaar, verkeerd of onvolledig adres (geen huis- of busnummer of het niet vermelden van eventuele toegangscodes om tot aan de brievenbus te kunnen geraken) zijn op verantwoordelijkheid van de klant.

 

Eigendom

 

4.       De eigendom van de producten gaat pas over vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant. De vervoers- en/of leveringskosten komen voor rekening van de klant.

Art. 5 – Betalingsvoorwaarden

 

1.       De betalingen gebeuren online of via voorafgaandelijke overschrijving. De online betalingen worden beveiligd en vinden plaats op een secure server, met name via Ogone. Meer informatie is beschikbaar op www.ogone.be.

2.       Indien de klant opteert voor de optie ‘opsturen na voorafgaande overschrijving’ wordt de bestelling van de klant pas behandeld op de dag van ontvangst van de betaling.

3.       De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van Q-lens.

4.       Zendingen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

5.       In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Lensworld het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

 

Art. 6 – Herroepingsrecht

 

1.       Bij aankoop van producten via de website heeft de consument de mogelijkheid om af te zien van de aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of een door consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, fysiek bezit neemt van het product of de producten, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek van Economisch recht. Voor aankopen betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode bij wijze van abonnementsformule verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Handelaars en ondernemingen kunnen zich niet beroepen op dit herroepingsrecht.

2.       Tijdens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen verbindt de consument er zich toe om zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien deze het product meer geopend heeft dan nodig om na te gaan of het product voldoet aan de specificaties.

3.       Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten met alle toebehoren in de originele staat en verpakking retourneren aan Q-lens, Kunstlaan 56, 1000 Brussel Belgium en leeft hij de verzendinstructies na.

4.       De consument wordt verzocht gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping. De mededeling van herroeping is tijdig indien zij via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) is verzonden voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen zoals uiteengezet in artikel 6.1. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan Q-lens heeft medegedeeld, aan Q-lens terug te zenden of te overhandigen.

5.       De kosten voor het retourneren van de producten zijn ten laste van de consument. Retours gebeuren bij voorkeur via een aangetekende zending. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument in principe alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door Lensworld geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Q-lens op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Q-lens betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Q-lens heeft het recht te wachten met terugbetaling tot Q-lens de goederen heeft teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.       Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of voor producten die door Q-lens tot stand zijn gebracht conform specificaties van de consument of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals bv. multifocale en torische lenzen, kleur- en fantasielenzen, persoonlijke lenzen of brillen die speciaal voor de consument vervaardigd werden, …

Art. 7 – Klachten

 

1.       Klachten wegens de niet-conformiteit van de levering of wegens zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden gemeld, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden.

2.       Klachten wegens verborgen gebreken aan de geleverde producten dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan elke klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden.

 

Art. 8 – Aansprakelijkheid

 

3.       Q-lens levert producten aan de hand van gegevens die door de klant aan Q-lens worden verstrekt.

4.       De klant verbindt zich er toe zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, te laten controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De klant bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het plaatsen van een bestelling.

5.       De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Q-lens geleverde producten, wordt weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant.

6.       De door Q-lens geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De klant verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid contact op te nemen met de fabrikant. Lensworld is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant.

7.       Q-lens is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog van de drager. Q-lens kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

 

Art 9. - Persoonlijke informatie klant

1.       De persoonlijke informatie die door de klant in het kader van een aanmelding bij Q-lens wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen.

2.       De persoonlijke informatie, door de klant verstrekt, kan door  Q-lens worden gebruikt voor de promotionele & reclamedoeleinden, informatie te verschaffen aan de klant en het opvolgen van lopende bestellingen. De klant kan deze gegevens opvragen, laten verwijderen of laten aanpassen bij Q-lens. De klant kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Q-lens. De klant heeft het recht zich te verzetten tegen het feit dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt.

3.       De persoonlijke gegevens verstrekt aan Q-lens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Art. 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

1.       Alle overeenkomsten tussen Q-lens en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

2.       Elke betwisting tussen partijen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waaronder de maatschappelijke zetel van Q-lens ressorteert. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de EU, overeenkomstig de EEX-verordening. . Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

 

 

Alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten.